หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - ฝาแก้วพลาสติก

ฝาเรียบปาก 85 มม.
Image
ฝาเรียบปาก 95 มม.
Image
ฝาโดมปาก 85 มม.
Image
ฝาโดมปาก 85 มม.
Image
ฝาโดมปาก 90 มม.
Image
ฝาโดมปาก 95 มม.
Image
ฝาโดมปาก 95 มม.
Image